Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành

Quyết định số 303/QĐ-TTg

về quy định cơ chế

tài chính đặc thù của Trường Đại học Việt Đức.

Quyết định ghi rõ, Trường Đại học Việt Đức là đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà

nước thành lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường thực hiện Quy chế tổ

chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 24/3/2009,

Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 13/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi

một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt Đức và cơ

chế

tài chính đặc thù

quy định tại Quyệt định nay.

Nguồn tài chính của Trường Đại học Việt Đức gồm kinh phí do ngân sách Nhà nước

cấp; các nguồn thu sự nghiệp; vốn tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng của các cá

nhân, tổ chức trong và ngoài nước; nguồn tài chính khác.

Trong đó, Ngân sách Nhà nước đảm bảo hỗ trợ 60% kinh phí hoạt động thường xuyên

của năm 2012; không quá 50% trong giai đoạn 2013-2015 và không quá 40% trong

giai đoạn 2016-2020. Mức kinh phí hoạt động thường xuyên ngân sách Nhà nước hỗ

trợ hàng năm được tính toán theo mức thu học phí, chi phí đào tạo và tổng quy mô

Nhà nước đặt hàng đào tạo hàng năm.

Đối với đào tạo theo nhu cầu xã hội hoặc theo đơn đặt hàng của các tổ chức,

doanh nghiệp thì Trường tự đảm bảo chi phí đào tạo từ nguồn thu học phí theo

nguyên tắc thu học phí đủ bù đắp chi phí hoạt động thường xuyên và tiến tới có

tích lũy.

Bên cạnh kinh phí hoạt động thường xuyên, Ngân sách Nhà nước cấp vốn

đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đối ứng của các dự án, kinh phí mua sắm trang thiết

bị và sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được

cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí trong phạm vi dự toán được giao hàng năm.

Các nguồn thu sự nghiệp của trường gồm nguồn thu từ hoạt động thực hiện nhiệm vụ

đào tạo và nhiệm vụ, đề tài khoa học và công nghệ do Nhà nước đặt hàng; thu từ

phí và lệ phí theo quy định; thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ… Khoản hỗ trợ,

tài trợ của đối tác Đức được coi là nguồn thu của Trường và phải được hạch toán

vào tài khoản của Trường.

Quyết định cũng nêu rõ, Trường Đại học Việt Đức được tự chủ về quản lý và sử

dụng nguồn tài chính; là đơn vị sự nghiệp công lập, được tự chủ và tự chịu trách

nhiệm về quản lý và sử dụng nguồn tài chính. Cụ thể, Trường được quyền tự xây

dựng và quy định mức thu học phí; mức thu lệ phí thi và tuyển sinh.

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xây dựng mức thu phí, lệ phí, trình Hội

đồng Trường thông qua và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trước khi thực

hiện.

Bên cạnh đó, Trường được tự quyết định các nội dung và mức chi (bao gồm cả chi

trả học bổng khuyến khích học tập đối với người học, chi trả tiền lương, tiền

công đối với cán bộ quản lý, giảng viên của Trường) trên cơ sở quy chế chi tiêu

nội bộ trong phạm vi nguồn tài chính của Trường đảm bảo đúng chế độ, công khai,

minh bạch, hiệu quả.

Hằng năm, sau khi trang trải tất cả các khoản chi phí hợp lý, thực hiện đầy đủ

nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật, trong phần chênh lệch thu

lớn hơn chi còn lại (nếu có), Trường phải trích lập quỹ phát triển sự nghiệp

công lập tối thiểu 25%.

Sau khi đã trừ tất cả các khoản chi và trích lập quỹ phát triển sự nghiệp công

lập theo quy định,

Trường Đại học Việt Đức

được tự quyết định việc sử dụng kinh

phí còn lại để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức và người lao

động tùy thuộc vào nội dung, kết quả công việc và chính sách đãi ngộ theo Quy

chế chi tiêu nội bộ của Trường./.

(TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *